Doel van de privacyverklaring

De Algemene Verordening Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de verordening en op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te worden verwerkt. Het doel van deze privacyverklaring is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).

In deze privacyverklaring kunt u dus lezen hoe ZINZIZ bv gebruik maakt van de informatie die bezoekers en deelnemers delen en over hoe men gebruik maakt van de website. Mochten wij vragen om bepaalde informatie waarmee een bezoeker of deelnemer geïdentificeerd kan worden, dan kan erop toe worden gezien dat deze informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring.

Reikwijdte

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten waarbij ZINZIZ bv persoonsgegevens verzamelt. ZINZIZ bv is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via de website of andere diensten zijn verkregen. In deze privacyverklaring informeren wij u over wat er met uw gegevens wordt gedaan en hoe dit in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Definities

Bestand: Een verzameling van gegevens dat betrekking heeft op verschillende personen.

Bezoeker: Een persoon die op een van de websites op online platforms die door ZINZIZ bv worden verzorgd, informatie raadpleegt en wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

Deelnemer: Een persoon, niet werkzaam bij ZINZIZ bv, die deelneemt aan een training, webinar of e-learning die door ZINZIZ bv verzorgd wordt en wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens: Alle gegevens die informatie kunnen geven over een identificeerbare natuurlijke persoon (bezoeker of deelnemer).

Respondent: Een persoon die deelneemt aan een onderzoek of evaluatie via een interview en/of vragenlijst en wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

Verwerken: Een handeling of combinatie van handelingen van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, met elkaar in verband brengen. Maar ook het afschermen, verwijderen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: Degene die (formeel-juridisch) het doel en de manieren van verwerking vaststelt.

Verwerker: Degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Ontvanger: Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.

Privacyverklaring algemeen

Doel van verwerking

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt, gekoppeld aan een vooropgesteld doel. Dit doel wordt zorgvuldig bepaald, expliciet omschreven en gerechtvaardigd zijn. Gegevensverwerking wordt uitsluitend uitgevoerd in lijn met en verenigbaar met het doel waarmee de gegevens zijn verzameld. De doelstellingen van de verwerking waarop deze verklaring van toepassing is, zijn:

 • Een goede uitvoering van de dienstverlening van ZINZIZ bv (zoals verzorgen van trainingen, versterken van certificaten van deelname, verstrekken van informatie, uitvoeren van evaluatie of onderzoek)
 • Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van ZINZIZ bv
 • Het informeren van de klanten over de branche, nieuwe producten, acties en nieuwe diensten.
 • Het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole
 • Het financieel afhandelen van de geboden dienstverlening / opleiding aan de opdrachtgever.

De verantwoordelijke zal geen persoonsgegevens opnemen of bewaren voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

Grondslagen voor de gegevensverwerking

We verwerken persoonsgegevens uitsluitend indien aan 1 van de voorwaarden is voldaan:

 • De betrokkene heeft ondubbelzinnig toestemming verleend
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht
 • Kwaliteit van de gegevensverwerking.

De gegevens zijn (gegeven het doel waarvoor ze worden verwerkt) niet bovenmatig, toereikend, ter zake dienend en juist, actueel en nauwkeurig zijn.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Onze diensten worden zodanig ingericht dat er een passend
beveiligingsniveau van toepassing is. ZINZIZ bv verkoopt gegevens niet aan derden verkopen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens ZINZIZ diensten verlenen, is ZINZIZ bv met hen een verwerkersovereenkomst overeengekomen. Met de verwerkers zijn afspraken over een goede beveiliging overeengekomen.

Bewaartermijnen

Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze opdrachtgevers en bezoekers goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt in eerste instantie ook de termijn die wij hanteren in het bewaren van persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat we persoonsgegevens alleen bewaren zolang dat nodig is om de diensten te kunnen leveren en kwaliteit en transparantie te borgen. Hierna zullen wij de persoonsgegevens verwijderen. Persoonsgegevens worden op een eerder moment verwijderd indien ZINZIZ het bericht van de betreffende bezoeker, deelnemer of respondent ontvangt om persoonsgegevens te verwijderen.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen en/of over te laten dragen.
Indien u gebruik wilt maken van een recht of u heeft hierover vragen, neem dan contact met ons op via info@zinziz.nl. Wij zullen binnen twee weken reageren op uw vraag of verzoek.

Contact

Heeft u klachten, vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met ZINZIZ bv, via info@zinziz.nl. Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ZINZIZ bv, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

ZINZIZ bv zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De gewijzigde privacyverklaring publiceren wij op onze website. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is opgesteld in december 2023.

Trainingen, workshops en webinars

Persoonsgegevens

Bij deelnemers aan trainingen, workshops, webinars, etc. verwerken we gegevens van de deelnemers zoals personalia, functie, organisatie, rol, aanwezigheid bij activiteiten en evaluaties. Van opdrachtgevers van trainingen, workshops, webinars, etc. verwerken we gegevens zoals identificatie-, financiële en administratieve gegevens. We gebruiken de gegevens voor de uitvoering en kwaliteitsborging van onze activiteiten. We kunnen bijvoorbeeld:

 • Zorgvuldige uitvoering en (financiële) projectorganisatie borgen
 • Onze werkwijze, planning en aanpak van de trainers aanscherpen
 • Protocollen en leermiddelen doorontwikkelen
 • De communicatie rondom de activiteiten verbeteren.

Mailverkeer, fotoverslagen, oefeningen en nieuwsberichten

Wanneer deelnemers aan een workshop, training, intervisie of denktank deelnemen, informeren we deze deelnemers voorafgaand en opvolgend aan deze activiteiten. zo ontvangen zij voorafgaand aan de activiteit praktische informatie (locatie, tijden, etc.) en inhoudelijke informatie (programma, achtergrondinformatie, voorbereidende oefeningen). Opvolgend aan de activiteit ontvangen deelnemers een (foto)verslag en eventuele opvolgende en verdiepende oefeningen of opdrachten. Ook kunnen deelnemers een nieuwsbrief specifiek voor het betreffende project ontvangen. Door deelname gaat de deelnemer akkoord met onze algemene voorwaarden. Wanneer de deelnemer zich op enig moment wil afmelden voor het ontvangen van mails, dan kan de deelnemer zich eenvoudig afmelden via een mail naar de trainer van de betreffende activiteit of de projectleider.

Foto’s

ZINZIZ bv kan foto’s nemen tijdens deze activiteiten. Wanneer deelnemers herkenbaar op deze foto’s zijn, worden deze foto’s uitsluitend gebruikt voor de fotoverslagen die naar de deelnemers worden gestuurd. Deze foto’s worden uitsluitend gebruikt voor andere doeleinden (zoals marketing via social media) als daar door de deelnemer expliciet toestemming voor is gegeven.

Onderzoek en evaluaties

We hechten veel waarde aan kwaliteit, privacyborging en integriteit in onze onderzoeken. We handelen in deze onderzoeken dan ook altijd vanuit de uitgangspunten zoals die in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit zijn opgesteld. Deze gedragscode is op initiatief van KNAW, NFU, NWO, de TO2-federatie, de Vereniging Hogescholen en de VSNU in 2018 geactualiseerd, is door alle universiteiten onderschreven en vanaf 1 oktober 2018 van kracht. De code bevat de vijf principes die de grondslag vormen van integer onderzoek: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

Persoonsgegevens

Bij respondenten aan evaluaties en onderzoeken verwerken we gegevens van de respondenten zoals personalia, identificatiegegevens, kwantitatieve en kwalitatieve antwoorden op vragen en stellingen tijdens (groeps)interviews en (online)vragenlijsten. We verwerken bovendien geschreven verslagen van interviews en observaties, fotoverslagen en foto’s en adio-opnamen en transcripties van denktanks en (groeps)interviews. Van opdrachtgevers of subsidievertrekkers voor evaluaties en onderzoeken verwerken we gegevens zoals identificatie-, financiële en administratieve gegevens. We gebruiken de gegevens voor de uitvoering en kwaliteitsborging van onze activiteiten. We kunnen bijvoorbeeld:

 • Zorgvuldige uitvoering en (financiële) projectorganisatie borgen
 • Beantwoorden van onderzoeksvragen
 • Interventies en methodieken (door)ontwikkelen
 • Onze werkwijze doorontwikkelen
 • Rapporten, artikelen en infographics onderbouwd vormgeven
 • De communicatie rondom de activiteiten verbeteren.

Informed consent

Alle potentiële respondenten wordt een informed consent voorgelegd. In dit informed consent wordt de potentiële respondent geïnformeerd over:

 • De doelen van de evaluatie of onderzoek
 • Welke informatie wordt gevraagd
 • Hoe deze informatie wordt verwerkt en bewaard
 • Hoe over deze gegevens wordt gerapporteerd (groepsgewijs, anoniem en zorgvuldig)
 • Dat deelname vrijwillig is en het niet deelnemen geen gevolgen heeft
 • Dat deelname op elk moment kan worden stopgezet
 • Waar de respondent meer informatie kan vinden.

Bewaren van gegevens en antwoorden

De gegevens en antwoorden worden veilig opgeslagen. Dat betekent bijvoorbeeld dat alleen de onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoek of evaluatie bij de gegevens kunnen en niemand anders. En dat ZINZIZ bv persoonlijk identificeerbare gegevens apart van andere gegevens en antwoorden opslaat, in een versleutelde map waar alleen de betrokken onderzoekers toegang toe hebben. Gegevens worden zo kort mogelijk bewaard. Zodra ZINZIZ bv persoonlijk identificeerbare gegevens niet meer nodig heeft, worden deze verwijderd. Geanonimiseerde gegevens (die niet naar een respondent terug herleid kan worden) wordt langer opgeslagen, zoals voorgeschreven vanuit de Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijke integriteit. Deze geanonimiseerde gegevens worden minimaal 3 jaren en maximaal 5 jaren bewaard.

Mailverkeer, fotoverslagen en nieuwsberichten

Wanneer respondenten deelnemen aan een evaluatie of onderzoek, informeren we deze respondenten voorafgaand en opvolgend aan deze activiteiten. Zo ontvangen zij voorafgaand aan de activiteit praktische informatie (vorm van dataverzameling, locatie, tijden, etc.) en inhoudelijke informatie (doelen, werkwijze, achtergrondinformatie, voorbereidende vragen). Opvolgend aan de activiteit ontvangen respondenten een (foto)verslag met een eventueel verzoek voor een check op feitelijke onjuistheden. Ook kunnen respondenten een nieuwsbrief specifiek voor het betreffende project ontvangen. Door deelname gaat de respondent akkoord met onze algemene voorwaarden. Wanneer de respondent zich op enig moment wil afmelden voor het ontvangen van mails, dan kan de respondent zich eenvoudig afmelden via een mail naar de onderzoeker van de betreffende activiteit of de projectleider.

Rapportages en infographics

Er wordt groepsgewijs en anoniem gerapporteerd over de analysen van de gegevens en de antwoorden van de respondenten. Indien een lijst met namen van respondenten van interviews wordt opgenomen, gebeurt dit uitsluitend na expliciete toestemming van deze respondenten.

Website & nieuwsbrieven

Persoonlijke gegevens

Wanneer bezoekers van www.zinziz.nl zich inschrijven voor een nieuwsbrief, een brochure aanvragen, een algemene (aan)vraag plaatsen of een beoordeling achterlaten, kunnen er persoonsgegevens verzameld worden. Ook kunnen persoonsgegevens verzameld worden als een deelnemer deelneemt aan een training, workshop, webinar, onderzoek, denktank of andere activiteit. Per dienst kan bezoekers en deelnemers gevraagd worden naar gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, land, nationaliteit, geslacht en geboortedatum. Aanvullend kunnen we:

 • Bij bezoekers bovendien het IP-adres (na instemming met ons cookiebeleid) verwerken om hiermee gedrag op de website te kunnen bepalen. Bezoekers hebben heeft te allen tijde het recht om een overzicht op te vragen met daarin uw gegevens. Indien u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, zodat u geen informatie meer van ons ontvangt, dan kunt u dit telefonisch of via e-mail kenbaar maken. We gebruiken de gegevens om onze dienstverlening naar bezoekers te optimaliseren. We kunnen:
  • De website aanpassen naar specifieke interesses
  • Nieuwsbrieven en andere informatie sturen, waarvan wij denken dat deze voor de bezoeker interessant is
  • Contact opnemen in verband met marktonderzoek of het maken van een afspraak.

Veiligheid

ZINZIZ bv doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de gedeelde informatie veilig is. Om openbaring van gegevens uit te sluiten zijn alle mogelijke maatregelen, die binnen ons bereik liggen, getroffen.

Websites van derden

Op www.zinziz.nl staan links naar sites en diensten van onze partners en derde partijen vermeld. Met deze links probeert ZINZIZ bv bezoekers relevante informatie aan te bieden. Wij hebben echter geen invloed op de inhoud en links op deze websites. ZINZIZ bv heeft hierop geen invloed en draagt ook geen verantwoordelijkheid over de wijze waarop derde partijen met gegevens van bezoekers van zinziz.nl omgaan. Deze partijen hebben hun eigen beleid ten aanzien van privacy.

Gebruik van gegevens

ZINZIZ bv zal de gegevens van bezoeker nooit verkopen of verspreiden, tenzij hier toestemming voor is gevraagd. Wel worden er nieuwsbrieven en andere e-mails verstuurd met daarin informatie, waarvan wij denken dat die voor de bezoeker relevant en interessant is.

Beoordelingen

Door het achterlaten van een beoordeling of een reactie op een bericht, artikel of andere bijdrage op onze website, kan ZINZIZ bv andere bezoekers informeren. Een beoordeling of reactie kan desgewenst ook anoniem worden ingestuurd. ZINZIZ bv baseert zich voor deze verwerking van de persoonsgegevens in dit kader op het gerechtvaardigd belang. Op het achterlaten van een beoordeling zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene aanvraag / contact

Door het stellen van een vraag of contact in een andere vorm (afspraak, bezoek, telefonisch contact) meldt de bezoeker zich automatisch aan voor de ZINZIZ nieuwsbrief die we max. 3 x per week versturen. Wanneer de bezoeker zich op enig moment wil afmelden voor het ontvangen van mails, dan kan de bezoeker zich eenvoudig afmelden via de link in de nieuwsbrief. De bezoeker kan zich ook afmelden door telefonisch contact met ons op te nemen of door e-mail te sturen. Wij zullen de bezoeker dan handmatig afmelden.

Nieuwsbrieven

Wanneer bezoekers zich aanmelden voor de ZINZIZ nieuwsbrief, informeren wij deze bezoekers regelmatig (max. 3x per week) per e-mail over onze diensten en aanbiedingen. Door inschrijving gaat de bezoeker akkoord met onze algemene voorwaarden. Wanneer de bezoeker zich op enig moment wil afmelden voor het ontvangen van mails, dan kan de bezoeker zich eenvoudig afmelden via de link in de nieuwsbrief. De bezoeker kan zich ook afmelden door telefonisch contact met ons op te nemen of door een e-mail te sturen. Wij zullen de bezoeker dan handmatig afmelden.

Cookies

ZINZIZ bv maakt gebruik van cookies om op te kunnen slaan op welke manier er door de bezoeker van de website gebruik wordt gemaakt: pagina’s die bezocht worden, tijd op de pagina, etc. Het gebruik van cookies kan uitgeschakeld worden (wanneer je ‘gegevens delen met Google’ hebt uitgezet), maar dan wordt er niet optimaal gebruik gemaakt van de functionaliteit van de website. ZINZIZ bv heeft de bewerkersovereenkomst met Google geaccepteerd. De achtergelaten cookies worden anoniem verwerkt en niet versleuteld of gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. Snowplaza maakt gebruik van cookies voor Google Analytics, DoubleClick, Facebook Social plugin, Facebook connect en Google +1.