Over het project

Periode: 2016 – 2017

Opdrachtgever: Werkkamer (met het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid als penvoerder)

Onderwerp: Onderzoek naar de regionale samenwerking gericht op optimale arbeidsparticipatie van werkzoekenden met psychische aandoeningen

Onder voorzitterschap van de staatssecretarissen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is in de zomer van 2013 de stuurgroep ‘Bevordering arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen’ opgericht. Door de stuurgroep wordt vastgesteld dat bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden op arbeidsmarktregionaal niveau nog niet optimaal verlopen. In de Werkkamer is daarom begin 2015 afgesproken om samenwerking gericht op optimale arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen in vier regio’s nader te bekijken.

Onze taak was

In dat kader voert ZINZIZ een tweejarig onderzoek uit naar de regionale samenwerking tussen Werk & Inkomen, GGZ, werkgevers, cliëntenraden en zorgverzekeraars in vier arbeidsmarkregio’s uit:

 1. Regio Friesland
 2. Regio Holland-Rijnland
 3. Regio Rijk van Nijmegen
 4. Regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe.

Op basis van drie meetmomenten brengen we de opbouw en het verloop van de samenwerking op arbeidsmarktregionaal niveau in kaart. En daarbij de succesfactoren en afbreukrisico’s in kaart te brengen en deze te vertalen naar concrete adviezen. Verder zijn we verantwoordelijk voor het faciliteren van kennisdeling tussen de vier betreffende arbeidsmarktregio’s en het verspreiden van de onderzoeksresultaten in de overige 31 arbeidsmarktregio’s.

Wat we gedaan hebben

Om het onderzoek en de kennisdeling tussen de vier arbeidsmarktregio’s optimaal te laten verlopen hebben we:

 • In elke regio een kick-off van het onderzoek verzorgd
 • Een digitaal portal ontwikkeld van waaruit het onderzoek en de onderlinge communicatie wordt gefaciliteerd
 • Drie metingen verricht bij de betrokken professionals in de vier arbeidsmarktregio’s om zicht te krijgen op:
 1. Het proces van het opstarten van de arbeidsmarktregionale samenwerking
 2. Verloop en ontwikkeling na 6 maanden
 3. Verloop en ontwikkeling na 12 maanden
 • Voor deze metingen hebben we gebruik gemaakt van digitale vragenlijsten en groepsinterviews die we uit hebben gezet bij uitvoerende professionals, regionale projectgroep, beldiesmedewerkers, managers en bestuurders
 • Uitgebreide verslaglegging van deze metingen per regio ter ondersteuning van de projectleider van de regio
 • Van de eerste twee metingen hebben we inmiddels de rapportages gepubliceerd. In deze rapportages wordt de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen van de samenwerking in de vier regio’s beschreven, inclusief overeenkomsten en verschillen, reflectie en adviezen voor het verder verbeteren van deze samenwerking
 • Gedurende het project hebben we periodiek overleg met
  • De klankbordgroep waar beide betrokken ministeries, UWV, GGZ Nederland, LCR, AWVN, Programmaraad vertegenwoordigd zijn
  • De projectleiders om kennisuitwisseling tussen de projectleiders te bevorderen
 • Na afloop van de derde meting verzorgen we bovendien een slotbijeenkomst met alle arbeidsmarktregio’s om kennisuitwisseling te faciliteren.

Resultaat

We hebben de eerste twee rapportages opgeleverd en met de projectleiders en klankbordgroep besproken. Op basis van deze rapportages is bovendien:

 • Een krachtige impuls aan de regionale samenwerking van de vier betrokken arbeidsmarktregio’s gegeven
 • Een discussie gestart die ertoe heeft geleide dat de ministeries budget ter beschikking stellen voor de arbeidsmarktregio’s om de regionale samenwerking op het gebied van arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen
 • Afstemming met de Werkateliers die verzorgd worden in alle 35 arbeidsmarktregio’s.

Meer weten?

 • Over wat belangrijk is bij het opstarten van een regionale samenwerking? En hoe dit het beste ingericht kan worden in jouw regio?
  • Lees hier meer over wat werkt bij regionaal samenwerken
  • Vind hier wat wijsheid is in het opstarten en continueren van een regionale samenwerking
  • Bekijk hier de 10 lessons learned van de projectleiders van de 4 voorbeeldregio’s
 • Over de situatie in de voorbeeldregio’s?
  • Lees hier uitgebreid terug hoe de regio’s invulling hebben gegeven aan regionale samenwerking
  • Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste kenmerken per voorbeeldregio
  • Klik hier de notitie van regio Holland-Rijnland over de resultaten van hun samenwerkingsproces in beeld
 • Over de beschikbare subsidie?
  • Lees hier over de extra maatregelen van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor begeleiding naar werk van mensen met een psychische aandoening (december 2016)
 • De eindrapportage
  • Download hier de eindrapportage