Whole System in the Room

Aanleiding: vastgelopen casuïstiek In Nederland kampen 75.000 tot 116.000 gezinnen langdurig met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen. Deze gezinnen hebben daar passende ondersteuning bij nodig, maar kunnen volledig klem komen te zitten tussen de regels van verschillende instanties. En niet alleen zij: ook hulpverleners kunnen soms vastlopen en op lokaal niveau geen oplossing

Actieonderzoek naar medewerkerstevredenheid “Vlammetjes aanwakkeren”

Aanleiding: meer betekenis geven aan medewerkerstevredenheidsonderzoek Onderzoek naar medewerkerstevredenheid wordt in de meeste organisaties uitgevoerd aan de hand van vragenlijst. De ervaring leert niet alleen dat de respons op dergelijke vragenlijsten vaak laag is, maar ook dat onderwerpen die voor medewerkers belangrijk zijn op deze manier eigenlijk onvoldoende aandacht krijgen. Zonnehuisgroep Noord wil investeren in

Actualiseren ‘Aan de slag met jobcoaching’

Aanleiding/context In mei 2017 is het document ‘Aan de slag met jobcoaching’ gepubliceerd door de Programmaraad op de website www.samenvoordeklant.nl. Inmiddels hebben er meerdere veranderingen plaatsgevonden die invloed hebben op de uitvoering van jobcoaching, zoals de wetswijziging Breed Offensief in 2023. Om het document te actualiseren en de huidige uitvoering van jobcoaching correct te kunnen

Actief blijven ontwikkelen en professionaliseren

Aanleiding/context Wij hebben een onderzoeksvoorstel ingediend en gegund gekregen van het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC), in het programma ‘methodisch & evidence-based werken’. Dit programma geeft richting aan het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en faciliteert arbeidsdeskundigen bij de uitvoering van hun werk.   In de beroepsnorm van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) wordt benoemd dat arbeidsdeskundigen

Kwalitatieve evaluatie werkplan AG

Aanleiding / context UWV gebruikt voor haar re-integratiedienstverlening aan mensen met een arbeidsbeperking het werkplan AG, waarin de visie op re-integratie en re-integratieafspraken samen met cliënten worden vastgelegd. UWV had een wens om een evaluatie uit te voeren onder de gebruikers, met name de professionals van UWV, de cliënten voor wie het werkplan is, en

Doorontwikkeling integraal jongerenloket

Aanleiding/context Gemeente Deventer streeft naar een (nog) betere integrale jongerenaanpak. N.a.v. een evaluatieonderzoek dat ZINZIZ in 2021 heeft uitgevoerd is ZINZIZ gevraagd om als kwartiermaker te ondersteunen bij de doorontwikkeling van het integrale jongerenloket. De wens is dat het huidige jongerenloket laagdrempeliger en herkenbaarder wordt voor jongeren en dat professionals integraal samenwerken rondom verschillende hulpvragen.

Voeden van multidisciplinair collegiaal kennisnetwerk: Jong geleerd, Oud Geleerd

Aanleiding / context Professionals zoals arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, en werkconsulenten maken bij de re-integratiebegeleiding continu afwegingen en keuzes. Om samenwerking en het lerend vermogen van professionals en organisaties te verbeteren, is het essentieel dat professionals samen reflecteren op deze dagelijkse afwegingen. Een gedeeld beeld hierover bij ervaren professionals en nieuwelingen en tussen verschillende beroepsgroepen, bevordert het