Het wordt steeds belangrijker om zicht te krijgen op de effectiviteit van trajecten, werkprocessen en professionaliseringstrajecten. Zodat we beter weten wat werkt voor wie, en waarom. We doen verschillende soorten onderzoeken:

 • Participatief actieonderzoek: gericht op het vinden van oplossingen, strategieën en kennisdeling
 • Effectiviteitsonderzoek: gericht op het inzichtelijk maken van effectiviteit en werkbare componenten
 • Organisatiescan / Quickscan: gericht op het inzichtelijk maken van de stand van zaken rondom veranderprocessen of het werken vanuit bepaalde uitgangspunten.

Onze kracht

We hebben inmiddels mooie onderzoeksprojecten kunnen afronden in het sociaal domein. Opdrachtgevers en betrokkenen geven daarbij aan dat ze veel waardering hebben voor onze insteek. Ze noemen dan vooral:

 • Expertise op diverse vormen van onderzoek
 • Een mooie balans tussen wetenschappelijke kwaliteit en praktische toepasbaarheid
 • Veel kennis over onderzoeksmethoden en het werken conform AVG
 • Rapportages die uitnodigen tot lezen en toepassen
 • Creatieve manieren voor dataverzameling.

Voorbeelden van onze onderzoeken

Onderzoek samenwerking Werk & Inkomen en GGZ
Onderzoek samenwerking Werk & Inkomen en GGZ

In opdracht van het ministerie SZW voeren we een meerjarig onderzoek in 31 arbeidsmarktregio’s uit. Met als focus de samenwerking tussen Werk & Inkomen, GGZ en werkgevers gericht op optimale participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Tussen- en eindevaluatie Schouders Eronder
Tussen- en eindevaluatie Schouders Eronder

Schouders Eronder is een programma gericht op het vakmanschap binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het programma is in 2017 gestart en ZINZIZ is gevraagd om een evaluatie te doen van de voortgang en impact van de vijf programmataken van Schouders Eronder.

 

Onderzoek naar diagnostiek SW bedrijven
Onderzoek naar diagnostiek SW bedrijven

In opdracht van SBCM heeft ZINZIZ onderzoek gedaan naar de manier waarop SW bedrijven de diagnostiek bij de (voor hen) nieuwe doelgroep van Participatiewet-cliënten invulling geeft. Er is daarbij gekeken naar de visie op diagnostiek, verschillende werkwijzen bij verschillende doelgroepen, instrumentarium, methodisch handelen en de rol van de professional.

Onderzoek naar regionale cliëntenparticipatie
Onderzoek naar regionale cliëntenparticipatie

ZINZIZ heeft in opdracht van de Landelijke Cliëntenraad de opzet en werking van cliëntenparticipatie in arbeidsmarktregio’s onderzocht. Belangrijk aandachtspunt was het in kaart brengen de behoefte aan ondersteuning hierin bij de betrokken partijen. Met de resultaten heeft de LCR haar ondersteuningsprogramma ingericht.

Quickscan ‘zelfsturing’
Quickscan ‘zelfsturing’

ZINZIZ heeft een quickscan uitgevoerd naar de uitvoering en praktische invulling van het uitgangspunt ‘zelfsturing’: in welke mate geven de professionals hier in hun dagelijkse praktijk invulling aan? Aan de hand van digitale enquêtes, groepsinterviews en observaties in de praktijk is op een betrouwbare manier hier inzicht in gekregen.

Inventarisatie werkfit-trajecten
Inventarisatie werkfit-trajecten

In opdracht van SBCM en Cedris heeft ZINZIZ onderzoek gedaan naar de verschillende werkfit-trajecten die door gemeenten, SW bedrijven en social enterprises worden uitgevoerd. We hebben in dit onderzoek de grote variatie, overeenkomsten en verschillen, succesfactoren en knelpunten in kaart gebracht.

Interessante publicaties

U kunt hier meer lezen over onderzoeksresultaten:

Kwaliteitsborging & wetenschappelijke integriteit

We hechten veel waarde aan kwaliteit, privacyborging en integriteit, ook in onze onderzoeken. We handelen in deze onderzoeken dan ook altijd vanuit de uitgangspunten zoals die in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit zijn opgesteld. Deze gedragscode is op initiatief van KNAW, NFU, NWO, de TO2-federatie, de Vereniging Hogescholen en de VSNU in 2018 geactualiseerd, is door alle universiteiten onderschreven en vanaf 1 oktober 2018 van kracht. De code bevat de vijf principes die de grondslag vormen van integer onderzoek:

 • Eerlijkheid
 • Zorgvuldigheid
 • Transparantie
 • Onafhankelijkheid
 • Verantwoordelijkheid

Deze vijf principes zijn uitgewerkt in 61 normen voor goede onderzoekspraktijken. Ook bevat de code richtlijnen voor de manier waarop moet worden omgegaan met veronderstelde schendingen van de wetenschappelijke integriteit.